Header Ads

... ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยตรัสไว้ในวันที่ท่านพระราชทานปริญญาบัตรแก่สมเด็จพระเทพฯ ...!!

... ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยตรัสไว้ในวันที่ท่านพระราชทานปริญญาบัตรแก่สมเด็จพระเทพฯ ...!!วันที่ 15 กรกฎาคม 2520 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับพระราชทานปริญญาบัตร และนำบัณฑิตปฏิญาณตนต่อพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ..

... ในวันนั้นท่านยังทรงถามสมเด็จพระเทพฯ ว่า.. ...

... “พ่อแม่เขาต้องถ่ายรูปวันที่สำเร็จการศึกษาใช่ไหม เขาไปถ่ายที่ไหน พาเราไปสิ” ...ท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติโสมนัสของพสกนิกร ชาวจุฬาฯ ชาวไทย ด้วยทรงเป็น “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ บัณฑิต” พระองค์แรกเมื่อเสด็จ พระราชดำเนินไปทรง “ฉายพระรูป” กับองค์บัณฑิตใหม่ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชวงศ์ และพระประยูรญาติเช่นเดียวกับครอบครัวของบัณฑิตอื่นๆ ...

... สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 และปฏิบัติสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน ...

👉 ในสมัย รัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2493 เป็นต้นมา มีหนังสือต่างๆ คำนวณว่า พระองค์ทรงพระราชทานปริญญาบัตรกว่า 490 ครั้ง ประทับครั้งละ 3 ชั่วโมง ทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานปริญญาบัตร 470,000 ครั้ง จึงมีผู้กราบทูลให้ทรงลดการเสด็จลง โดยให้พระราชทานปริญญาบัตรเฉพาะในระดับ ปริญญาโทขึ้นไปเท่านั้น แต่พระองค์มีกระแสรับสั่งว่า.. ..

... “พระองค์ เสียเวลายื่นปริญญาบัตรให้บัณฑิตคนละ 6-7 วินาที แต่ผู้ได้รับนั้นมีความสุขเป็นปีๆ และตลอดไป เปรียบกันไม่ได้เลย” ...

👉 และที่สำคัญไปกว่านั้น พระองค์ทรงบอกว่า “ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นสำคัญมาก เพราะบางคนไม่มีโอกาสศึกษาในระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก อีกแล้ว” ..

👉 พระองค์ตรัสว่า “ข้าพเจ้า จะขอพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ บัณฑิตปริญญาตรี ไปจนกว่าจะไม่มีแรง” ...

... พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรเองทุกปี แต่สมัยหลัง มักโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ เช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ..

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเทพฯ ในวันรับปริญญา ..ขอบคุณ ที่มา: https://www.siamvariety.com/view-22255.html

No comments

Powered by Blogger.